PROJEKTO „LABAS M.A.M.A klasės konkurso” TAISYKLĖS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB All Media Radijas (juridinio asmens kodas: 126021636; adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius) (toliau – Organizatorius) kartu su UAB Bitė Lietuva, įm. kodas:
110688998, buveinės adresas: Žemaitės g. 15, Vilnius, Lietuva, LT-03118 (toliau – Partneris) organizuoja ir vykdo projektą „LABAS M.A.M.A klasės konkursas “ (toliau – Projektas).

2. Projekto „LABAS M.A.M.A klasės konkursastaisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Projekto organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo, laimėtojų atrinkimo bei prizų įteikimo tvarką.

3. Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie užpildė registracijos formą ir pateikė joje nurodytus duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą) bei nuotrauką su tikslu dalyvauti Projekte (toliau – Dalyvis/Dalyviai).

4. Dalyviai registruotis dalyvauti Projekte gali internetu adresu https://powerhitradio.tv3.lt/labas-mama.

5. Projektas vyksta nuo 2022 m. Lapkričio 7 d. iki Gruodžio 9 d. Dalyviai gali registruotis kiekvieną dieną ir siųsti savo klasės nuotrauką iki Lapkričio 18d..

6. Projekto metu Dalyviai Taisyklėse nustatyta tvarka teikia nuotraukas ne didesnio kaip 6 MB dydžio, kuriose užfiksuota jų klasė, palaikanti kokį nors muzikos atlikėją ar muzikos grupe. Projekto Organizatorius kartu su Partneriu atrenka nuotrauką, kuri bus viešinama Projekto polapyje https://powerhitradio.tv3.lt/labas-mama

7. Organizatorius pasilieka teisę viešinti ne visas Projekte pateiktas nuotraukas.

8. Dalyvio nuotraukos patvirtinimas ir įkėlimas į projekto puslapį (https://powerhitradio.tv3.lt/labas-mama) gali užtrukti iki kelių val. darbo dienomis ir savaitgaliais ar švenčių dienomis.

9. Dalyvaudamas Projekte, Dalyvis sutinka Projekto eigoje ar jam pasibaigus gauti su Projektu susijusį Dalyviams specialiai pritaikytą M.A.M.A. renginio pasiūlymą.

 

PROJEKTO PRIZAI IR LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMO TVARKA

 1. Projekto Dalyviai gali laimėti projekto prizus. Prizų steigėjas yra projekto Organizatorius ir partneriai.

2. Projekto metu bus išrenkama 1 klasė laimėtoja, kuriai  Projekto organizatorius klasei nugalėtojai organizuos patekimą į  M.A.M.A apdovanojimų fanų zoną renginio metu, apsilankymą renginio užkulisiuose. Taip pat visa klasė gaus kvietimus pasilankyti Vichy vandens parke Vilniuje, bei Forum Cinemas kino bilietus.

3. Projekto Dalyvių nuotraukas kiekvieną darbo dienoą apžvelgs Power Hit Radio vedėjai, o nugalėtojai bus renkami balsuojant po nuotraukomis Lapkričio 21 – Gruodžio 2 dienomis. Tuomet, iš keturių daugiausiai jūsų balsų surinkusių klasių, burtų keliu bus išrinkta viena – klasė nugalėtoja.

4. Su Projekto klase - laimėtoja bus susisiekta asmeniškai bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos. Projekto laimėtojai sutinka pateikti savo adresą Organizatoriui dėl prizo įteikimo. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą informaciją apie prizo atsiėmimo sąlygas per 7 dienas po laimėjimo paskelbimo, laimėtojas praranda teisę į prizą.

5. Prizas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas.
 

REIKALAVIMAI DALYVIAMS

1. Registracija norint dalyvauti Projekte yra privaloma. Visi Dalyviai savo noru užpildė Dalyvio registracijos formą https://powerhitradio.tv3.lt/labas-mama, joje pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Projekte. Dalyvis, registruodamasis dalyvauti Projekte, privalo pateikti nurodytus asmens duomenis (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas), kurie bus tvarkomi Projekto organizavimo, vykdymo, laimėtojų paskelbimo bei prizų įteikimo tikslais. Dalyviui nepateikus šių duomenų, Dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Projekte. Užpildęs registracijos anketą, Dalyvis įkelia nuotrauką. Nuotrauka turi būti techniškai tvarkingas: korektiškos rezoliucijos, atitikti įkėlimo formoje nurodytą vaizdo klipo dydžio reikalavimą.

2. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Dalyviai dėl jų asmens duomenų tvarkymo vykdant Projektą į Organizatorių gali kreiptis el. paštu [email protected]

3. Dalyviai, dalyvaudami Projekte, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvių asmens duomenis (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas) Projekto organizavimo, vykdymo, laimėtojų paskelbimo bei prizų įteikimo tikslais Projekto vykdymo metu ir 3 mėnesius po Projekto pasibaigimo dienos. 

4. Dalyvis dalyvaudamas Projekte sutinka, kad Projekto rezultatų viešinimo tikslais bus skelbiamas jo vardas, pavardė powerhitradio.lt portale.

5. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.

6. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

7. Dalyvių amžius neribojamas. Dalyvaudamas Projekte, asmuo, kuris yra nepilnametis, patvirtina, kad jis apie savo dalyvavimą Projekte yra informavęs tėvus (įtėvius, globėjus), kad tiek nepilnametis, tiek jo tėvai (įtėviai, globėjai) su Taisyklėmis yra susipažinę ir su jomis sutinka.

8. Klasių dalyvių skaičius projekte neribojamas. Klasė gali pateikti tik vieną nuotrauką, atitinkančią Taisykles.

9. Pateikdamas nuotrauką Projekte, Dalyvis užtikrina, kad jam priklauso nuotraukos teisės bei suteikia Organizatoriui neišimtinę teisę rodyti nuotraukas ir viešai skelbti portale powerhitradio.lt, tv3.lt ir kt., Organizatoriaus socialinių tinklų paskyrose („YouTube“, „Facebook“ ir/ar kt.), nuotraukas naudoti Projekto reklaminiais tikslais, neribojant viešo paskelbimo/padarymo viešai prieinamais skaičiaus ir termino Organizatoriaus nuožiūra be atskiro Dalyvio informavimo ir/ar sutikimo už tai Dalyviui (tretiesiems asmenims nuotraukoje) neatlyginant, taip pat teisę jį adaptuoti ar kitaip perdirbti.

10. Dalyvis privalo užtikrinti ir garantuoti, kad pateikiamos nuotraukos turinys ir forma bei jo viešinimas atitiks Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir nepažeis kitų asmenų turtinių ir/ar neturtinių teisių bei teisėtų interesų, garantuoti, kad jo pateiktoje nuotraukoje jokios tiesioginės ar netiesioginės reklaminės informacijos, ir prisiims atsakomybę, jei viešinama nuotrauka ar forma pažeis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tokiu atveju Dalyvis įsipareigoja kompensuoti Organizatoriaus patirtas išlaidas (įskaitant baudas ir bet kokias kitas išlaidas) dėl paminėto įsipareigojimo/garantijos nevykdymo/neužtikrinimo ar netinkamo vykdymo.

11. Pateikdamas nuotrauką, kuriame yra trečiųjų asmenų atvaizdas, Dalyvis taip pat užtikrina ir garantuoja, kad Dalyvis turi nepilnamečių asmenų atstovų sutikimą dėl nepilnamečių atvaizdų naudojimo, Dalyvis turi teisę suteikti Taisyklėse nurodytas teises į trečiųjų asmenų atvaizdus ir jas suteikia Organizatoriui. Jei bet kokie tretieji asmenys dėl atvaizdo panaudojimo Organizatoriui pareikš pretenzijas, Dalyvis įsipareigoja teisės aktų leidžiamais atvejais prisiimti šias pretenzijas vietoj Organizatoriaus ir atlyginti visą dėl to Organizatoriaus patirtą žalą.

12. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Projekte, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.

2. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. 

3. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir(arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Projekte.

4. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje https://powerhitradio.tv3.lt/labas-mama